Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – Jarosław Majewski JM MEBEL SYSTEM

  1. Główna » 
  2. Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. 2016.119.1) (,,RODO”), zgodnie z art. 13 oraz art. 14 RODO, informuję, iż:

 

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Jarosław Majewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JM MEBEL SYSTEM z siedzibą w Pankach, 42-140 Panki, ul. Górnicza 22A, NIP 574-190-76-58.

Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych: e-mail: projekt@jmmebelsystem.pl, tel. 501297854.

 

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach, dla których Administrator wskazuje następujące podstawy prawne przetwarzania:

  1. przesłanka wskazana w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Na podstawie tej przesłanki ustawowej przetwarzane będą dane osobowe w związku z zawarciem, wykonaniem i rozliczeniem umów;

  2. przesłanka wskazana w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązek ten wynika w szczególności z celów prowadzenia dokumentacji płacowej, podatkowej, ubezpieczeniowej, realizowania obowiązków bhp, ochrony mienia, obsługi IT itd.;

  3. przesłanka wskazana w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Na podstawie tej przesłanki przetwarzane będą dane osobowe w celu dochodzenia roszczeń,
    w postępowaniu sądowymi i pozasądowym, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów.

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych to w szczególności: imię, nazwisko/nazwa działalności, adres zamieszkania/adres prowadzenia działalności, adres e-mail, numer telefonu, nip, regon, ewentualnie inne szczegółowe kategorie danych niezbędne do realizacji umów/zamówień, których stroną jest Jarosław Majewski.

 

Odbiorcami danych osobowych są uprawnieni pracownicy Administratora, a w przypadkach powierzania obsługi innym podmiotom, ich uprawnieni pracownicy, przedstawiciele, jak również organy administracji, służby lub instytucje, które zwrócą się o dostęp do danych w ramach uprawnień, wynikających z przepisów prawa lub którym Administrator przekaże dane osobowe na podstawie uprawnienia określonego w przepisach prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być również sądy powszechne w związku z wystąpieniem przez Administratora przeciwko danej osobie na drogę sądową.

 

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych przez Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowo-płacowych, podatkowych, przy czym przez okres nie krótszy niż termin przedawnienia roszczeń.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

 

Jeżeli niezależnie od Administratora osoba udostępniająca dane podaje dodatkowe dane osobowe udzielając na nie zgody - udzieloną zgodę może Pani/Pan odwołać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tj. organu ochrony danych osobowych, jeżeli Pani/Pan stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy prawa w zakresie przewarzania danych osobowych.

 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do tego, aby Administrator mógł zrealizować cele przetwarzania danych osobowych wskazane powyżej. Konsekwencje niepodania danych osobowych wyrażają się tym, że być może nie będzie możliwe zrealizowanie celów.

 

Nasza strona korzysta z plików cookies. Zapewniają one prawidłowe działanie strony, narzędzi społecznościowych, reklamowych i analitycznych. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Ustawienia cookies możesz zmienić w preferencjach swojej przeglądarki internetowej.